Algemene voorwaarden PLAN Psychologie

 • Dossier
  De gegevens van u en uw kind, worden geregistreerd volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. PLAN Psychologie werkt met een digitaal dossier. Hier worden ook de aantekeningen van de behandelaar aan toegevoegd. Ouders/verzorgers met wettelijk gezag en jongeren vanaf 16 jaar hebben recht op inzage van dit dossier, uitgezonderd de werkaantekeningen van de behandelaar.
  Na afronding van de behandeling wordt het dossier volgens de beroepscode voor psychologen nog 15 jaar bewaard. Het is mogelijk om het dossier eerder te laten vernietigen. Hiervoor kan schriftelijk een verzoek ingediend worden.

 • Geheimhouding
  De behandelaar gaat vertrouwelijk om met verkregen informatie en is verplicht tot geheimhouding. Het uitwisselen van informatie (met bijvoorbeeld school) vindt alleen plaats als u daar toestemming voor gegeven hebt (via de eerder genoemde toestemmingsverklaring).
  Voor jongeren vanaf 16 jaar geldt dat ouders/verzorgers niet op de hoogte gebracht worden over de inhoud van de behandeling als de jongere dat niet wil. De gezaghebbende ouder dient wel op de hoogte te zijn van de aanmelding bij PLAN Psychologie.
  In noodgevallen is PLAN Psychologie verplicht om gegevens uit te wisselen met derden. Dit gebeurt wanneer een zwaarwegend belang de doorbreking van de geheimhoudingsplicht rechtvaardigt. PLAN Psychologie zal eerst al het mogelijke inzetten om het probleem op te lossen voordat doorbreking van de geheimhoudingsplicht plaatsvindt.

 • Gegevens aanleveren
  PLAN Psychologie is als zorgaanbieder in de basis GGZ verplicht om gegevens aan te leveren aan het CBS en de gemeente. De vereiste gegevens omvatten onder andere: BSN, geslacht, geboortedatum, postcode, gemeente, startdatum, verwijzer, hulpvorm, perspectief, einddatum, reden beëindigen zorg, behandelaarsgegevens, diagnosecodes en het geleverde zorgproduct. De gegevens worden gepseudonimiseerd aangeleverd (dit wil zeggen dat de gegevens alvorens ze aan de betreffende instantie worden aangeleverd dusdanig worden versleuteld, dat deze op geen enkele wijze meer te herleiden zijn tot de cliënt op wie de informatie betrekking heeft.). Indien u bezwaar heeft tegen het aanleveren van deze gegevens, kunt u dit kenbaar maken bij de behandelaar van PLAN Psychologie. De gegevens (van uw kind) worden dan niet aangeleverd. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, gaat u akkoord met het aanleveren van deze gegevens aan bovengenoemde instanties.

 • Vergoedingen
  De kosten worden rechtstreeks gedeclareerd bij de gemeente waar de kinderen en jongeren wonen. De trajectduur kan wisselen per gemeente. PLAN Psychologie heeft contracten met de gemeenten uit Regio Rivierenland (Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal),  Zuid Holland Zuid (Gorinchem, Hardinxveld- en Giessendam, Giessenlanden, Leerdam, Molenwaard, Zederik, Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht, Binnenmaas, Cromstrijn, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen) en West Brabant Oost (Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle- Nassau, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam, Woudrichem).
  Als PLAN Psychologie geen contract heeft met de gemeente waar het kind/de jongere woont, is het vaak ook mogelijk om de zorg te laten vergoeden uit een PGB (Persons Gebonden Budget). Hiervoor moet een aanvraag worden ingediend bij de gemeente. Elke gemeente hanteert hiervoor een eigen beleid en procedure. Voor meer informatie kun u contact opnemen met de gemeente waarin u woont.

  Het is ook mogelijk om de zorg niet te declareren bij de gemeente. Dan zijn de kosten volledig voor eigen rekening. De kosten zijn dan 90 euro voor een sessie van 45 minuten en 15 minuten indirecte tijd.

 • Niet nagekomen afspraken:
  Kosten voor niet nagekomen afspraken worden niet vergoed door de gemeente en zijn voor eigen rekening. Het gaat om afspraken waarop u niet verschijnt en korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd. Voor afspraken die wel worden afgezegd, maar korter dan 24 uur van te voren, komen we u tegemoet door slechts 25 euro in rekening te brengen. Als u niet verschijnt op de afspraak, wordt 50 euro in rekening gebracht. Voor deze kosten en andere kosten die niet vergoed of gedeclareerd worden, ontvangt u een nota die u binnen 14 dagen moet betalen. Als dat niet gebeurt, ontvang u een herinnering. Bij de tweede herinnering wordt 15 euro in rekening gebracht en als de nota 14 dagen later niet is voldaan, wordt een incassobureau ingeschakeld. De kosten hiervan zijn voor u. Wanneer u tegen problemen aanloopt met de betaling, neem dan zo snel mogelijk contact op met PLAN Psychologie, zodat we samen kunnen zoeken naar een passende oplossing.

 • Klachten

  Wanneer u meent dat de psycholoog/behandelaar zich niet aan de beroepscode voor psychologen houdt, is het advies om deze klacht te bespreken met de behandelaar. Als u er samen niet uitkomt, kun u overwegen om een klacht in te dienen. PLAN Psychologie is aangesloten bij Klachten- en Geschillenregeling Psychische en Pedagogische zorg van P3NL. Voor een folder over de procedure en een klachtenformulier, kunt u terecht bij uw behandelaar.

 • Keurmerk
  De hoofdbehandelaren van PLAN Psychologie beschikken over het KIWA-keurmerk. KIWA is een internationaal opererend kwaliteitszorgbedrijf dat voortdurend bezig is om processen, producten, medewerkers en organisaties te verbeteren.
 • Meldcode
  Binnen PLAN Psychologie wordt gewerkt met een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode helpt professionals bij het signaleren en goed reageren bij geweld in huiselijke kring.

 • Opzegging

  Zowel de cliënt als PLAN Psychologie kan de psychologische zorg beëindigen indien blijkt dat het beoogde doel niet bereikt zal worden of dat het niet medisch verantwoord is de behandeling voort te zetten. Als de cliënt een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de verrichtte werkzaamheden die niet door de gemeente vergoed worden, volledig aan de cliënt in rekening worden gebracht.

 • Overmacht
  PLAN Psychologie heeft het recht om een afspraak te annuleren of de behandeling tijdelijk stop te zetten indien zij door omstandigheden (zoals ziekte) tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien deze omstandigheden langer dan twee maanden duren, kan zowel de cliënt als PLAN Psychologie de psychologische zorg beëindigen.

 • Aansprakelijkheid
  Als blijkt dat PLAN Psychologie tekortschiet in haar verplichtingen kan zij hiervoor enkel aansprakelijk worden gesteld, als er sprake is van opzet of grove schuld. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en tot de maximale vergoeding die de financierder betaalt voor het volgen van een behandeling bij PLAN Psychologie. PLAN Psychologie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade.
  PLAN Psychologie is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door gedragingen of handelingen van de cliënt. De cliënt vrijwaart PLAN Psychologie tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.
  De aansprakelijkheid van PLAN Psychologie is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar uitkeert in voorkomend geval. Indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de vergoeding die de financierder betaalt voor het behandeltraject, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.