Privacy Policy

PLAN Psychologie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In de Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. PLAN Psychologie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als PLAN Psychologie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

1. Verwerking van persoonsgegevens van cliënten, ouders en supervisanten

Persoonsgegevens van cliënten worden door PLAN Psychologie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Toestemmingsverklaring psychologische zorg;
 • Toestemmingsverklaring informatie-uitwisseling;
 • De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan PLAN Psychologie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • BSN;
 • Geboortedatum;
 • Huisarts en andere betrokken hulpverleners;
 • Leerkrachten/mentoren en anderen betrokkenen van school en hun contactgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht
 • Overlijdensdatum;
 • Burgerlijke staat;
 • Gegevens over ontwikkeling en gezondheid
 • Etnische afkomst;
 • Religieuze opvatting of overtuiging;
 • Strafrechtelijke gegevens of veiligheidsmaatregelen.

Uw persoonsgegevens worden door PLAN Psychologie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna volgens de beroepscode van het NIP (Nederlandse vereniging voor psychologen.

2. Verwerking van persoonsgegevens van verwijzers of andere professionals

Persoonsgegevens van verwijzers of andere professionals worden door PLAN Psychologie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan PLAN Psychologie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Titel;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) Faxnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Website;
 • Geslacht;
 • Werkzaam bij organisatie.

Uw persoonsgegevens worden door PLAN Psychologie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna volgens de beroepscode van het NIP (Nederlandse vereniging voor psychologen).

3. Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door PLAN Psychologie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan PLAN Psychologie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door PLAN Psychologie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

4. Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door PLAN Psychologie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan PLAN Psychologie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Informatie over de professie;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door PLAN Psychologie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerd

5. Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door PLAN Psychologie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan PLAN Psychologie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens;
 • Profielfoto voor de website.

Uw persoonsgegevens worden door PLAN Psychologie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

6. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de financiële- en zorgadministratie; onder andere het boekhoudpakket van PLAN Psychologie en de uitwisseling van basisgegevens met de gemeente waarin de cliënt woonachtig is (via een beveiligde verbinding). Daarbij zijn wij jaarlijks verplicht een verantwoording van de door ons geleverde zorg aan te leveren bij de gemeenten. Hiervoor stelt een accountant een verklaring op, op basis van een steekproef uit zorgtrajecten van het betreffende jaar.
 • Het verzorgen van onze administratieve en inhoudelijke administratie middels een elektronisch patiëntendossier en middels systemen om digitale vragenlijsten te kunnen versturen en verwerken.
 • PLAN Psychologie is als zorgaanbieder in de basis GGZ verplicht om gegevens aan te leveren aan het CBS en de gemeente. De vereiste gegevens omvatten onder andere: BSN, geslacht, geboortedatum, postcode, gemeente, startdatum, verwijzer, hulpvorm, perspectief, einddatum, reden beëindigen zorg, behandelaarsgegevens, diagnosecodes en het geleverde zorgproduct. De gegevens worden gepseudonimiseerd aangeleverd (dit wil zeggen dat de gegevens alvorens ze aan de betreffende instantie worden aangeleverd dusdanig worden versleuteld, dat deze op geen enkele wijze meer te herleiden zijn tot de cliënt op wie de informatie betrekking heeft.). Indien u bezwaar heeft tegen het aanleveren van deze gegevens, kunt u dit kenbaar maken bij de behandelaar van PLAN Psychologie. De gegevens (van uw kind) worden dan niet aangeleverd. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, gaat u akkoord met het aanleveren van deze gegevens aan bovengenoemde instanties.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij hanteren hierbij de richtlijnen van de beroepscode van het NIP (beroepsvereniging voor psychologen). Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


7. Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

8. Bewaartermijn

PLAN Psychologie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist dan wel door de beroepsvereniging (NIP) is voorgeschreven.


9. Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Alle personen die namens PLAN Psychologie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

10. Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

11. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


12. Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

PLAN Psychologie

Hoog Dalemseweg 9

4208CA Gorinchem

info@planpsychologie.nl